Cao Yi

矩阵乘法的理解

返回目录

2024.02.13 农历正月初四矩阵是表达多维数组的重要数学工具,它的运算,加法和数乘,甚至关联的向量点积都很直观,但矩阵的乘法对于新手来说,理解起来难度比较大。记忆定义和公式或许很容易,但明了它们的来历,却需要花一番功夫去思考去演算。本文从三个不同的视角去理解矩阵乘法。

1. 数乘

先举一个简单的例子。已知某 $3 \times 2$矩阵为例子

\[\mathcal{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix}\]

假设有一个实数 $k$ 和 $\mathcal{A}$ 相乘:

\[k\mathcal{A} = k \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ka_{11} & ka_{12}\\ ka_{21} & ka_{22}\\ ka_{31} & ka_{32} \end{bmatrix}\]

这其实是一个定义,也就是规定如此。

推广成一般矩阵,数乘就是:一个实数乘以一个矩阵,等于矩阵的每一项都乘以这个数,即:

\[k \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ka_{11} & ka_{12} & k\cdots & ka_{1n}\\ ka_{21} & ka_{22} & k\cdots & ka_{2n}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ ka_{m1} & ka_{m2} & k\cdots & ka_{mn} \end{bmatrix}\]

2. 向量的点积

两个维度相同的向量的点积等于它们对应元素的乘积之和。

令 $\mathcal{A} = [a_{1}, a_{2}, …, a_{n}]$, $\mathcal{B} = [b_{1}, b_{2}, …, b_{n}]$

则它们的点积定义为

\[\begin{equation} \begin{split} \mathcal{A}\cdot\mathcal{B} &= a_{1}b_{1} + a_{2}b_{2} + \cdots + a_{n}b_{n} \nonumber \\ &= \sum_{i}^{n} a_{i}b_{i} \end{split} \end{equation}\]

其中 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 也可以同为列向量。

3. 行向量与矩阵相乘

行向量 $\mathcal{k}$ 与矩阵 $\mathcal{A}$ 相乘,就是把 $\mathcal{A}$ 的行向量按 $\mathcal{k}$ 提供的系数做线性组合。

还是以矩阵 $\mathcal{A}$ 为例,

\[\mathcal{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix}\]

把 $\mathcal{A}$ 的三个行向量拆出来:

\[a_{1\ast} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \end{bmatrix}\] \[a_{2\ast} = \begin{bmatrix} a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}\] \[a_{3\ast} = \begin{bmatrix} a_{31} & a_{32} \end{bmatrix}\]

用实数 $k_{i}$ 作系数,对它们做线性组合:

\[\begin{equation} \begin{split} \mathcal{L} &= k_{1}a_{1*} + k_{2}a_{2*} + k_{3}a_{3*} \nonumber \\ &= k_{1}\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \end{bmatrix} + k_{2}\begin{bmatrix} a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} + k_{3}\begin{bmatrix} a_{31} & a_{32} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} k_{1}a_{11} + k_{2}a_{21} + k_{3}a_{31} & k_{1}a_{12} + k_{2}a_{22} + k_{3}a_{32} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^3 k_{i}a_{i1} & \sum_{i=1}^3 k_{i}a_{i2} \end{bmatrix} \end{split} \end{equation}\]

如此,就得到了一个新的行向量,它的维度和原矩阵的行向量的维度是一样的,等于矩阵的列数。

如果把系数 $k_{i}$ 用行向量 $\begin{bmatrix} k_{1} & k_{2} & k_{3} \end{bmatrix}$ 表示,对 $\mathcal{A}$ 的行向量做线性组合还可以这样写:

\[\begin{equation} \begin{split} \mathcal{L} &= \begin{bmatrix} k_{1} & k_{2} & k_{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22}\\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix} \nonumber \end{split} \end{equation}\]

这里其实定义了行向量与矩阵相乘的法则:行向量与矩阵相乘,等于按行向量的值对矩阵的行向量做线性组合,最后得到一个新的行向量,即:

\[\begin{equation} \begin{split} \begin{bmatrix} k_{1} & k_{2} & k_{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22}\\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix} \nonumber &= k_{1}\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \end{bmatrix} + k_{2}\begin{bmatrix} a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} + k_{3}\begin{bmatrix} a_{31} & a_{32} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} k_{1}a_{11} + k_{2}a_{21} + k_{3}a_{31} & k_{1}a_{12} + k_{2}a_{22} + k_{3}a_{32} \end{bmatrix} \end{split} \end{equation}\]

推广到更一般的情况,$\begin{bmatrix}k_{1} & k_{2} & \cdots & k_{m}\end{bmatrix}$ 乘以 $\mathcal{A}$ 相当于用实数 $k_{i}$ 作系数,对矩阵 $\mathcal{A}$ 的行做线性组合,计算过程如下:

\[\begin{equation} \begin{aligned} \begin{bmatrix} k_{1} & k_{2} & \cdots & k_{m} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} &= k_{1}\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \end{bmatrix} \\ &+ k_{2}\begin{bmatrix} a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \end{bmatrix} \\ &+ \cdots \\ &+ k_{m}\begin{bmatrix} a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \nonumber \\ &= \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^m k_{i}a_{i1} & \sum_{i=1}^m k_{i}a_{i2} & \cdots & \sum_{i=1}^m k_{i}a_{in} \end{bmatrix} \end{aligned} \end{equation}\]

行向量 $\begin{bmatrix}k_{1} & k_{2} & \cdots & k_{m}\end{bmatrix}$ 可以视作组合规则,它的元素个数就是矩阵 $A$ 的行数 $m$. 这里也可以看出向量 $\mathcal{k}$ 的维度必须和矩阵 $\mathcal{A}$ 的行数匹配,它们必须相等,不然少了多了,都不能计算。

4. 矩阵相乘

因为行向量也是矩阵,所以前面提到的行向量和矩阵相乘,算是矩阵相乘的特殊形式:行数为1的矩阵和普通矩阵相乘。这里将推广到两个一般矩阵相乘,还是从行向量的线性组合的视角来解释。

假设有两个矩阵 $\mathcal{K}$, $\mathcal{A}$,不妨把 $\mathcal{K}$ 称为称为变换规则矩阵,简称规则矩阵,把 $\mathcal{A}$ 称为目标矩阵,$\mathcal{K}$ 的每一行都是一条变换规则。$\mathcal{K}$ 和 $\mathcal{A}$ 相乘,就是把 $\mathcal{A}$ 按 $\mathcal{K}$ 提供的规则变化为一个新的矩阵,假若这个新矩阵是 $\mathcal{B}$.

$\mathcal{K}\mathcal{A} = \mathcal{B}$ 即 $\mathcal{A} \xrightarrow{\mathcal{K}} \mathcal{B}$

还可以理解为函数 $\mathcal{K}$ 作用于变量 $\mathcal{A}$ 得到 $\mathcal{B}$,即 $\mathcal{K}(\mathcal{A}) = \mathcal{B}$

结合前面的「行向量和矩阵相乘」,当 $\mathcal{K}$ 只有一行时,$\mathcal{K}\mathcal{A}$ 是一个行向量,即 $\mathcal{A}$ 的行向量的一个线性组合。当 $\mathcal{A}$ 有两行时,就把 $\mathcal{A}$ 的行向量线性组合两次,两次的结果用矩阵记在一起。

假设

\[\mathcal{K} = \begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} & k_{13} \\ k_{21} & k_{22} & k_{23} \end{bmatrix}, \mathcal{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix}\]

则 $\mathcal{K}\mathcal{A}$ 的值是 $\mathcal{K}$ 的第一行和第二行分别与 $\mathcal{A}$ 相乘后的结果组成的矩阵

\[\begin{equation} \begin{split} \mathcal{k_{1*}}\mathcal{A} &= \begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} & k_{13} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix} \nonumber \\ &= \begin{bmatrix} k_{11}a_{11} + k_{12}a_{21} + k_{13}a_{31} & k_{11}a_{12} + k_{12}a_{22} + k_{13}a_{32} \end{bmatrix} \end{split} \end{equation}\] \[\begin{equation} \begin{split} \mathcal{k_{2*}}\mathcal{A} &= \begin{bmatrix} k_{21} & k_{22} & k_{23} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix} \nonumber \\ &= \begin{bmatrix} k_{21}a_{11} + k_{22}a_{21} + k_{23}a_{31} & k_{21}a_{12} + k_{22}a_{22} + k_{23}a_{32} \end{bmatrix} \end{split} \end{equation}\]

所以

\[\begin{equation} \begin{split} \mathcal{K}\mathcal{A} &= \begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} & k_{13} \\ k_{21} & k_{22} & k_{23} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix} \nonumber \\ &= \begin{bmatrix} k_{11}a_{11} + k_{12}a_{21} + k_{13}a_{31} & k_{11}a_{12} + k_{12}a_{22} + k_{13}a_{32} \\ k_{21}a_{11} + k_{22}a_{21} + k_{23}a_{31} & k_{21}a_{12} + k_{22}a_{22} + k_{23}a_{32} \end{bmatrix} \end{split} \end{equation}\]

推广到更一般的情况,$\mathcal{K}\mathcal{A}$ 就是用 $\mathcal{K}$ 的每一个行向量去乘以矩阵 $\mathcal{A}$,然后把所得的结果组合成一个新的矩阵。

因为 $\mathcal{A}$ 是一个 $m \times n$ 矩阵,$\mathcal{K}$ 要和它相乘,$\mathcal{K}$ 每行的维度即 $\mathcal{K}$ 的列数必须和 $\mathcal{A}$ 的行数对应,即 $\mathcal{K}$ 有 $m$ 列。$\mathcal{K}$ 的行数任意,它取决于需要对 $\mathcal{A}$ 做多少次线性组合。因此不妨假设 $\mathcal{K}$ 是 $p \times m$ 矩阵,它们的乘积计算定义如下:

\[\begin{equation} \begin{aligned} \mathcal{K}\mathcal{A} &= \begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} & \cdots & k_{1m} \\ k_{21} & k_{22} & \cdots & k_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ k_{p1} & k_{p2} & \cdots & k_{pm} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \nonumber \\ &= \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^m k_{1i}a_{i1} & \sum_{i=1}^m k_{1i}a_{i2} & \cdots & \sum_{i=1}^m k_{1i}a_{in} \\ \sum_{i=1}^m k_{2i}a_{i1} & \sum_{i=1}^m k_{2i}a_{i2} & \cdots & \sum_{i=1}^m k_{2i}a_{in} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum_{i=1}^m k_{pi}a_{i1} & \sum_{i=1}^m k_{pi}a_{i2} & \cdots & \sum_{i=1}^m k_{pi}a_{in} \\ \end{bmatrix} \end{aligned} \end{equation}\]

上面这个式子看着有点头大,只是为了说明,只要了解它的定义过程,也就很简单了。

5. 行变换

矩阵的行变换,都是由下面的几种基本变换组合而来的:交换两行,将某两行相加,对某一行乘以一个数。结合前面讲过的矩阵乘法,这些变换相当于用一个规则矩阵去乘目标矩阵。

还是以矩阵 $\mathcal{A}$ 为例:

\[\mathcal{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix}\]

5.1 交换两行

交换第一和第二行

\[\mathcal{K}\mathcal{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \nonumber \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{21} & a_{22}\\ a_{11} & a_{12}\\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix} \\\]

可以直观地认为,$\mathcal{K}$ 就是把单位矩阵对应的行调整一下。

5.2 将某两行相加

将第三行和加到第一行,另两行不变。

\[\mathcal{K}\mathcal{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \nonumber \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} + a_{31}& a_{12} + a_{32}\\ a_{21} & a_{22}\\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix} \\\]

可以直观地认为,$\mathcal{K}$ 就是把单位矩阵第三行加到第一行。

5.3 对某一行乘以一个数

将第二行的元素变为原先的 $k$ 倍。

\[\mathcal{K}\mathcal{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0\\ 0 & k & 0\\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \nonumber \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12}\\ ka_{21} & ka_{22}\\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix} \\\]

可以直观地认为,$\mathcal{K}$ 就是把单位矩阵第二行乘以 $k$ 即可。

6. 矩阵乘法另外的视角:「点积」

前面直接定义了矩阵的数乘,向量的点乘,并从行变换出发定义了矩阵的乘法,一切都像是很自然。根据矩阵乘法的结果,还可以从点积的视角去定义矩阵乘法的结果。

从简单的实例出发,还是用前面示例用到过的矩阵。

假设

\[\mathcal{K} = \begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} & k_{13} \\ k_{21} & k_{22} & k_{23} \end{bmatrix}, \mathcal{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix}\]

\[\begin{equation} \begin{split} \mathcal{K}\mathcal{A} &= \begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} & k_{13} \\ k_{21} & k_{22} & k_{23} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix} \nonumber \\ &= \begin{bmatrix} k_{11}a_{11} + k_{12}a_{21} + k_{13}a_{31} & k_{11}a_{12} + k_{12}a_{22} + k_{13}a_{32} \\ k_{21}a_{11} + k_{22}a_{21} + k_{23}a_{31} & k_{21}a_{12} + k_{22}a_{22} + k_{23}a_{32} \end{bmatrix} \end{split} \end{equation}\]

矩阵 $\mathcal{K}\mathcal{A}$ 的行数和 $\mathcal{K}$ 相等,列数和 $\mathcal{A}$ 相等。它的元素是在 $\mathcal{K}$ 中对应的行向量和在 $\mathcal{A}$ 中对应的列向量的点积。

假设 $\mathcal{K}\mathcal{A} = \mathcal{B}$,则 $b_{ij} = k_{i\ast} \cdot a_{\ast j}$

7. 矩阵乘法另外的视角:「列」

观察 $\mathcal{K}\mathcal{A}$ 的结果:

\[\begin{equation} \begin{split} \mathcal{K}\mathcal{A} &= \begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} & k_{13} \\ k_{21} & k_{22} & k_{23} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix} \nonumber \\ &= \begin{bmatrix} k_{11}a_{11} + k_{12}a_{21} + k_{13}a_{31} & k_{11}a_{12} + k_{12}a_{22} + k_{13}a_{32} \\ k_{21}a_{11} + k_{22}a_{21} + k_{23}a_{31} & k_{21}a_{12} + k_{22}a_{22} + k_{23}a_{32} \end{bmatrix} \end{split} \end{equation}\]

$\mathcal{K}\mathcal{A}$ 的第一列,是以 $\mathcal{A}$ 的第一列为规则,对 $\mathcal{K}$ 按列进行线性组合。

\[\begin{equation} \begin{split} \begin{bmatrix} k_{11}a_{11} + k_{12}a_{21} + k_{13}a_{31} \\ k_{21}a_{11} + k_{22}a_{21} + k_{23}a_{31} \end{bmatrix} = \nonumber a_{11} \begin{bmatrix} k_{11} \\ k_{21}\end{bmatrix} + a_{21} \begin{bmatrix} k_{12} \\ k_{22}\end{bmatrix} + a_{31} \begin{bmatrix} k_{13} \\ k_{23}\end{bmatrix} \end{split} \end{equation}\]

$\mathcal{K}\mathcal{A}$ 的第二列,是以 $\mathcal{A}$ 的第二列为规则,对 $\mathcal{K}$ 按列进行线性组合。

如此,矩阵乘法还可以从列的视角来看,$\mathcal{K}\mathcal{A}$ 可以视作以 $\mathcal{A}$ 为规则矩阵,对 $\mathcal{K}$ 的列做线性组合。

7.1 列变换

既然可以从列的视角定义矩阵乘法,那么我们应该可以构造一些简单的列变换。交换两列,将某两列相加,对某一列乘以一个数。结合上一节内容,这些变换相当于用一个目标矩阵去乘规则矩阵。

假设

\[\mathcal{C} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} & c_{14}\\ c_{21} & c_{22} & c_{23} & c_{24} \end{bmatrix}\]

7.1.1 交换两列

交换第一和第二列

\[\mathcal{C}\mathcal{K} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} & c_{14}\\ c_{21} & c_{22} & c_{23} & c_{24} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \nonumber = \begin{bmatrix} c_{12} & c_{11} & c_{13} & c_{14}\\ c_{22} & c_{21} & c_{23} & c_{24} \end{bmatrix}\]

可以直观地认为,$\mathcal{K}$ 就是把单位矩阵对应的列调整一下。

7.1.2 将某两行相加

将第三列和加到第一列,另三行不变。

\[\mathcal{C}\mathcal{K} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} & c_{14}\\ c_{21} & c_{22} & c_{23} & c_{24} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \nonumber = \begin{bmatrix} c_{11} + c_{13} & c_{12} & c_{13} & c_{14}\\ c_{21} + c_{23} & c_{22} & c_{23} & c_{24} \end{bmatrix}\]

可以直观地认为,$\mathcal{K}$ 就是把单位矩阵第三列加到第一列。

7.1.3 对某一列乘以一个数

将第二列的元素变为原先的 $k$ 倍。

\[\mathcal{C}\mathcal{K} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} & c_{14}\\ c_{21} & c_{22} & c_{23} & c_{24} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & k & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \nonumber = \begin{bmatrix} c_{11} & kc_{12} & c_{13} & c_{14}\\ c_{21} & kc_{22} & c_{23} & c_{24} \end{bmatrix}\]

可以直观地认为,$\mathcal{K}$ 就是把单位矩阵第二列乘以 $k$ 即可。

8. 总结

数学是基于假设的学科,而定义就是假设,由一个定义出发,可以推出一些结论。有时候定义A和定义B是可以相互推出的,如果以A为定义,B就是推论,反之亦然。通过本文对矩阵乘法定义的考察,无论从行还是从列还是从点积的视角来看,都能得到相同的乘法结果,但是,从行的角度来看能帮助我们更自然更容易理解矩阵的行变换,同理,从列的角度来看又能帮助我们理解矩阵的列变换。而从点积的角度,可以帮助我们去完成一些繁琐的证明,只不过有点缺乏直觉和美感。

矩阵乘法简单汇总如下:

9. 后记

2024年初,无意在网上看到马同学的线性代数教程,它对矩阵乘法的讲解就分了三种观点:行观点、点积观点、列观点。我在阅读之后很受启发,这段时间也有空想了一些,于是有了此文。